22 ส.ค. 2554

งาน ม.2

ชื่อ...........................................................................................เลขที่...........ชั้น  ม.2/..........
ใบงาน   เรื่อง การใช้และเก็บรักษาเครื่องดนตรีไทย
คำชี้แจง ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการใช้และการเก็บรักษาเครื่องดนตรีไทย จากหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี-นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แล้วสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. วิธีใช้และเก็บรักษาขลุ่ย
2. วิธีใช้และเก็บรักษาซอ
3. วิธีใช้และเก็บรักษาจะเข้
4. วิธีใช้และเก็บรักษาระนาดเอก
5. วิธีใช้และเก็บรักษาเครื่องกำกับจังหวะ
6. วิธีใช้และเก็บรักษาเครื่องดนตรีประเภทเครื่องหนัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น